Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України

 03.08.2018 № 573

ПОЛОЖЕННЯ
про Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра

1. Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра (далі – БУВР нижнього Дніпра) є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації  державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району басейну річки Дніпро та Херсонської області;

2) спрямування та координація діяльності організації, що належить до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Нижнього Дніпра району басейну річки Дніпро та Херсонської області; 

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Херсонської області. 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. У межах суббасейну Нижнього Дніпра району басейну річки Дніпро:

1) вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

2) розробляє план управління суббасейну Нижнього Дніпра;

3) за координацією Держводагентства утворює та організовує роботу басейнової ради Нижнього Дніпра;

4) координує роботу Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області у частині впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом;

5) узагальнює результати моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;

6) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, а також надає результати Держводагентству;

7) розробляє водогосподарські баланси, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із міжбасейновим, розподілом стоку річок;

8) узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству;

9) координує здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;

10) забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;

11) узагальнює та аналізує результати державного обліку використання водних ресурсів та надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і «Водокористування»;

12) узагальнює результати моніторингу прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій);

13) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

14) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання засобів поширення інформації;

4.2. У межах Херсонської області:

1) бере участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

2) бере участь у забезпеченні задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;

3) організовує виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;

4) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;

5) забезпечує роботу функціональної підсистеми противопадкових заходів Єдиної системи цивільного захисту;

6) здійснює моніторинг підтоплення сільських та селищних населених пунктів;

7) володіє, користується і розпоряджається майном, яке закріплене за ним на праві оперативного управління, згідно з чинним законодавством;

8) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;

9) вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, у тому числі міжгосподарських меліоративних систем;

10) взаємодіє з басейновими радами річок Причорномор’я та річок Приазов’я;

11) розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання меліорованих угідь;

12) здійснює координацію і контроль за діяльністю підпорядкованих організацій, у частині перерозподілу (перекидання) водних ресурсів для забезпечення їх балансу у межах зони діяльності шляхом переміщення води державними меліоративними системами відкритого (штучно створені водні об'єкти) та закритого типу (водогони, трубопроводи) та надання доступу до них первинним водокористувачам;

13) надає пропозиції Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації меліоративних систем, встановлює режими експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, здійснює контроль за їх дотримання;

14) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування (проекти дозволів або відмов);

15) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства щодо погодження нормативів водопостачання;

16) розробляє режими роботи водосховищ, ставків, водогосподарських систем і каналів та орендованих водних об’єктів і надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно їх встановлення;

17) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження договорів оренди водних об’єктів;

18) розглядає і надає пропозиції Держводагентству та його територіальному органу стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду;

19) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів та проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;

20) розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках та у їх басейнах водойм та водопідпірних стінок;

21) розглядає та надає пропозиції  територіальному органу Держводагентства стосовно документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству;

22) надає пропозиції Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів;

23) забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;

24) здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;

25) здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;

26) забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об’єктах комплексного призначення, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання;

27) проводить моніторинг якості вод у контрольних створах у райрнах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;

28) проводить кризовий моніторинг водних об’єктів;

29) проводить моніторинг прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій);

30) здійснює діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням, використанням прекурсорів при виконанні інструментальних лабораторних робіт при проведенні моніторингу довкілля, згідно з чинним законодавством;

31) проводить моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем;

32) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель;

33) веде державний облік водокористування та надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і «Водокористування»;

34) приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна), перевіряє їх достовірність та узагальнює результати державного обліку використання водних ресурсів;

35) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;

36) організовує ведення первинного обліку забраної та перекачаної води насосними станціями, водорозподілу між державними міжгосподарськими меліоративними системами;

37)  визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження,      впровадження    першочергових      та      перспективних енергозберігаючих заходів;

38) розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем;

39) розглядає проектно-кошторисну документацію на будівництво (реконструкцію) окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

40) забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію водогосподарських об’єктів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;

41) подає Держводагентству пропозиції щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів і меліоративних систем;

42) виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури;

43) забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальний систем, проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах;

44) забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах  загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, а також з ліквідації наслідків аварій на них;

45) розробляє заходи щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;

46) забезпечує проведення моніторингу технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд, що належать водогосподарським організаціям па правах оперативного управління;

47) узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству;

48) готує пропозиції Держводагентству щодо паспортизації малих річок;

49) здійснює міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони поверхневих вод;

50) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

51) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання засобів поширення інформації;

52) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в Управлінні та підпорядкованих йому організаціях;

2) організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове  та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

3) забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

4) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Управління, формує, в установленому порядку кадровий резерв, організовує та координує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників аппарату та підпорядкований йому організацій, у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

5) забезпечує виконання вимог Закону України «Про охорону праці»;

6) розглядає в межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю, та підпорядкованих йому організацій;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Управління відповідно до встановлених правил;

8) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

1)  залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2)  отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від фооми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)  скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до сфери його компетенції;

4)  користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5)  надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів. Використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених цим Положенням.

7. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку підпорядковані йому організації.

8. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, басейновою радою, іншими організаціями, підприємствами і установами.

9. Управління у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Держводагентства, видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Управління очолює керівник (начальник), який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держводагентства шляхом укладення та розірвання з ним контракту за погодженням з місцевою державною адміністрацією.

Керівник Управління може мати заступників, яких призначає та звільняє з посад за погодженням з Держводагентством.

11. Керівник Управління:

1) очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) забезпечує виконання Управлінням актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства;

3) вносить на розгляд Голові Держводагентства пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів покладених на нього завдань;

4) звітує перед Головою Держводагентства про виконання покладених на Управління завдань;

5) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

6) вносить пропозиції Голові Держводагентства щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників підпорядкованих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із місцевою державною адміністрацією;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Управління;

8) приймає рішення про заохочення, накладання дисциплінарних стягнень на працівників апарату та відокремлених структурних підрозділів Управління;

9) подає пропозиції до Держводагентства щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підпорядкованих йому організацій;

10) затверджує штатні розписи та кошториси підпорядкованих організацій;

11) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання працівниками Управління та його підпорядкованих організацій доручення;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, утворюється колегія у складі начальника (голови колегії) та заступників начальника Управління. У разі потреби до складу колегії Управління можуть входити керівники підпорядкованих організацій, а також у встановленому порядку інші особи. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Управління.

Для проведення фахових консультацій з питань основної діяльності у Управлінні можуть утворюватись постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Управління.

13. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Штатний розпис та кошторис доходів і видатків на утримання Управління затверджує Голова Держводагентства.

Майно Управління складається з майна, переданого йому Держводагентством на праві оперативного управління, коштів Державного бюджету, інших джерел, не забороненних чинним законодавством.

14. Розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників Управління (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб, забороняється.

15. Припинення діяльності Управління відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

У разі реорганізації Управління всі права та обов’язки або їх частина переходять до іншої бюджетної неприбуткової організації або організацій, які є його правонаступниками, що виникли внаслідок такої реорганізації.

У разі ліквідації Управління активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства або зараховуються у дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства.

16. Держводагентство через Управління здійснює управління, координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і гідротехнічної меліорації земель таких організацій:

-  Бериславське міжрайонне управління водного господарства;

-   Генічеське управління водного господарства;

-   Горностаївське міжрайонне управління водного господарства;

-   Іванівське міжрайонне управління водного господарства;

-   Каланчацьке управління водного господарства;

-   Каховське міжрайонне управління водного господарства;

-   Приморське управління водного господарства;

-   Новотроїцьке управління водного господарства;

-   Скадовське управління водного господарства;

-   Олешківське міжрайонне управління водного господарства;

-    Чаплинське управління водного господарства.

17. Держводагентство через Управління здійснює координацію та контроль за діяльністю з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області.

18. Управління є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Повна назва: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра;

Скорочена назва: БУВР нижнього Дніпра;

Юридична адреса: 73000, вул. Торгова, буд. 37, м. Херсон.