ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з оцінки корупційних ризиків Херсонського облводресурсів

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                   Наказ Херсонського облводресурсів

                   26 грудня 2017 року № 191

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з оцінки корупційних ризиків

Херсонського облводресурсів

 

 1. Це Положення визначає загальні засади  утворення і діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків Херсонського облводресурсів  (далі – Комісія).
 2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється для здійснення внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонського облводресурсів (далі – облводресурсів).
 3. Комісія у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією та законами  України,указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету міністрів України, наказами Держводагентства та цим Положенням.
 4. Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності начальника  та працівників облводресурсів.
 5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 6. проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища облводресурсів з метою виявлення ризиків  в його організаційно-управлінській діяльності;
 7. організовує використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;
 8. здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;
 9. здійснює у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;
 10. за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облводресурсів  готує письмовий звіт, що підписується членами комісії, подається начальнику і повинен містити: ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють; оцінку виявлених корупційних ризиків; пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
 11. здійснює в межах своїх повноважень інші заходи, визначені законодавством України.
 12. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
 13. отримувати від працівників, начальника облводресурсів письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на неї повноважень;
 14. отримувати від структурних підрозділів облводресурсів інформацію та матеріали (копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності облводресурсів, у тому числі документи, які стосуються проведення закупівель товарів, робіт або послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
 15. залучати в разі потреби до роботи Комісії за згодою начальника інших працівників облводресурсів без включення до її складу, а також незалежних експертів чи спеціалістів (за їх згодою);
 16. вносити начальнику пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань запобігання та виявлення корупції;
 17. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
 18. До складу Комісії входять посадова особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми Херсонського облводресурсів (голова Комісії) та керівники структурних підрозділів облводресурсів.
 19. Персональний склад Комісії затверджується наказом начальника облводресурсів.
 20. Голова Комісії:
 21. організовує роботу Комісії та відповідає за виконання покладених на Комісію завдань;
 22. визначає перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комісії;
 23. забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.
 24.  Секретар Комісії:
 25. готує проекти порядку денного  засідання комісії;
 26. інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;
 27. оформлює протоколи засідання Комісії.
 28. Члени Комісії мають право:
 29. ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;
 30. висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
 31. здійснювати інші повноваження, що пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії.
 32. Члени Комісії зобов’язані:
 33. брати участь у засіданнях Комісії;
 34. дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;
 35. бути неупередженими та об’єктивними;
 36. не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;
 37. не допускати конфлікту інтересів;
 38. сумлінно виконувати свої обов’язки;
 39. дотримуватися високої культури спілкування.
 40. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, що проводяться за ініціативою голови Комісії. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 41.  Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
 42.  У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.
 43.  Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії.
 44.  Кожен член Комісії має право висловити  свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні, шляхом викладення в письмовій формі окремої думки, що додається до протоколу засідання.
 45.  Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

 

 

 

 

Провідний інспектор з питань

запобігання та виявлення корупції                                            Н.А.Григорова