Антикорупційна програма Херсонського обласного управління водних ресурсів

УЗГОДЖЕНО:                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол від 15.02.16р. №1                                                     Наказом Херсонського обласного

Узгодження колективом                                                           управління водних ресурсів

Херсонського облводресурсів                                                  від 23.02.2016№19

Антикорупційної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

 

Херсонського обласного управління водних ресурсів


 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення, сфера застосування антикорупційної програми та коло осіб, на які поширюються її положення

 

1.1. Визначення термінів

 

В Антикорупційній програмі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

пряме підпорядкування -відносини прямої організаційної або правовоїзалежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу,звільнення з роботи,застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

 

близькі особи -особи,які спільно проживають,пов’язані спільнимпобутом і мають взаємні права та обов’язки із посадовою особою (крім осіб,

 

взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних)

 

тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

 

корупційне правопорушення -діяння,що містить ознаки корупції,вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність;

 

корупція -використання посадовою особою,наданих їй службовихповноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

 

неправомірна вигода -грошові кошти або інше майно,переваги,пільги,послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

 

потенційний конфлікт інтересів -наявність у посадової особиприватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

 

подарунок -грошові кошти або інше майно,переваги,пільги,послуги,нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;


 

 

правопорушення, пов’язане з корупцією -діяння,що не містить ознаккорупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

 

приватний інтерес -будь-який майновий чи немайновий інтерес особи,утому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

 

реальний конфлікт інтересів -суперечність між приватним інтересомпосадової особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

 

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції -органипрокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

 

суб’єкти декларування –посадові особи,інші особи,які зобов’язаніподавати декларацію;

 

члени сім’ї -особи,які перебувають у шлюбі,а також їхні діти,у томучислі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних),у тому числі особи,які спільно проживають,але неперебувають у шлюбі.

1.2.              Антикорупційна програма (далі-Програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції діяльності Херсонського обласного управління водних ресурсів(облводресурсів).

 

1.3.              Програма розроблена відповідно до вимог ст.ст. 62, 63 Закону України від 14.10.2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції».

 

До актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, належать наступні:

 

·Конституція України;

 

·Закон України від 14.10.2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції»;

 

·Закон України від 14.10.2014 № 1698-VIІ «Про Національне антикорупційне бюро України»;

 

·Закону України від 14.10.2014 № 1699-VІІ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;

 

·Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V);


 

·Цивільна  конвенція  Ради  Європи  про  боротьбу  з  корупцією

 

(ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-IV);

 

·Кримінальна  конвенція  Ради  Європи  про  боротьбу  з  корупцією

 

(ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V);

 

·Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 року № 253-V);

 

·Кримінальний кодекс України;

 

·Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 

1.4.              Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників облводресурсів, в тому числі,посадових осіб, що постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків,а такожнаінші особи,які не є службовими особами та яківиконують роботу або надають послуги відповідно до договору з управлінням.

 

1.5.              Антикорупційну програму повинні знати всі працівники Херсонського обласного управління водних ресурсів. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для співробітників управління.

 

1.6.              Метою Антикорупційної програми є впровадження дієвих механізмів профілактики корупційних правопорушень в облводресурсів, усунення корупційних передумов ведення господарської діяльності, формування негативного ставлення до проявів корупції.

 

 

2. Вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонського обласного управління водних ресурсів

 

2.1. До антикорупційних заходів, які проводяться в облводресурсівпід час здійснення господарської діяльності відносяться:

 

1. Розробка та вжиття заходів, що реалізуються Конституцією України, законодавствомУкраїни і іншиминормативно-правовимиактами, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності управління, а саме:

 

-  кодекс етики та службової поведінки співробітників управління;

 

-  положення про конфлікт інтересів;

 

-  введення в договори, пов'язані з господарською діяльністю управління, стандартного антикорупційного застереження;


       2. Розробка та виконання комплексу заходів, що дозволяють знизити ймовірність залучення управління, його керівників і співробітників в корупційну діяльність, які здійснюється з урахуванням існуючих в облводресурсів корупційних ризиків:

 

-                           процедура інформування співробітниками керівництва управління про випадки схилення їх до вчинення корупційних порушень і порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів передачі зазначеної інформації (механізмів «зворотного зв'язку», телефону довіри тощо);

 

-                           процедура інформування співробітниками керівництва управлінняпро відому працівникові інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами або іншими особами та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів передачі позначеної інформації (механізмів «зворотного зв'язку», телефону довіри тощо);

 

-                           процедура інформування співробітниками керівництва управлінняпро виникнення конфлікту інтересів та порядку врегулювання виявленого конфлікту інтересів;

 

-                           процедура захисту співробітників, які повідомили про корупційні правопорушення в діяльності управління, від формальних та неформальних санкцій;

        3.Відкритий доступ працівників управління до інформації про положення антикорупційного законодавства та їх активна участь у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур:

 

-                           своєчасне ознайомлення співробітників з нормативними документами, що регламентують питання попередження та протидії корупції в управлінні.

 

-                           проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії корупції;

 

                  -    залучення зовнішніх фахівців, правоохоронних органів для проведення профілактичних бесід.

 

         4. Особистий приклад керівництва облводресурсів у формуванні культури нетерпимості до корупції і в створенні системи запобігання та протидії корупції.

4.1. Перелік заборон працівникам облводресурсів. Посадовим особам управління заборонено:

 

-  використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

 

а) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, приукладанні контрактів(у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг);

 

б) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду;

 

в) неправомірно втручатися в діяльність інших посадових осіб;

 

                 г) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію;

 

                Заходи, які вживаютьсяпосадовими особами облводресурсіву разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

 

Посадові особи управління, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

 

- відмовитися від пропозиції;

- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

 

-залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

                 - письмово повідомити про пропозиціюпровідного інспектора з питань запобігання корупції (далі – Уповноважений)  та  начальника  облводресурсів.

 

4.3. У разі виявлення посадовою особою у своєму службовому приміщенні майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунку, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт Уповноваженого та начальника облводресурсів.

 

4.4. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником, Уповноваженим та начальникомоблводресурсів.

 

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє начальник облводресурсів,акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарункомпідписує   Уповноважений  та особа, яка відповідно до визначеного в організаціїпорядку, уповноважена на виконання обов’язків начальника облводресурсіву разі його відсутності.

 

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються у структурному підрозділі організації, визначеному організаційно-розпорядчим документом начальника облводресурсів.

 

Уповноважений  забезпечує передачу предметівнеправомірної вигоди, а також одержаних чи виявлених подарунків до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції  протягом 15 календарних днів після складання акту про їх виявлення.

 

У випадку наявності у посадової особи облводресурсівсумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженого або до територіального органу Національного агентства.

 

4.5. Шляхи внутрішнього та зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів в управлінні.

 

4.5.1. Посадові особи облводресурсівзобов’язані:

 

-  вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

 

-  повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника;

 

-  не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

 

-  вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Посадові особи управлінняне можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

 

Начальник облводресурсівпротягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

 

4.5.2. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

-  застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

 

-  обмеження доступу особи до певної інформації;

-  перегляду обсягу службових повноважень особи;

-  переведення особи на іншу посаду;

 

-  звільнення особи.

 

Особи,у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів начальнику облводресурсів, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

 

3.                       Норми професійної етики працівників Облводресурсів.

 

3.1.              Посадові особи та співробітники облводресурсівпід час виконання своїх службових обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції» та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

 

 

3.2.              Посадові особи та співробітники управління,представляючи обласне управління водних ресурсів, діють виключно в інтересах управління, а саме:

 

- зобов’язані не використовувати службові повноваження в інтересахполітичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

 

- діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

 

- сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення посадовців, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання власності управління;

 

 

- не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

 

- незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону;

 

- самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

 

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це начальника облводресурсівта Уповноваженого.

 

4. Права і обов’язки співробітників у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності Херсонського обласного управління водних ресурсів.

 

4.1.              Посадові особи та працівники облводресурсів, які виконують роботу та перебувають з управлінням у трудових відносинах,

 

мають право:

 

- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і Законами України;

 

- брати участь у розгляді питань і прийнятті,в межах своїх повноважень,рішень;

 

- одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

 

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

 

- вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

 

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості, досвіду та стажу роботи;

 

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

 

-вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку співробітника, звинувачень або підозри;

 

- на здоров’я, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 

- на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

- на захист  своїхзаконнихправ та інтересіву вищих державних органах та у судовому порядку.

 

 

 

 

4.2.              Посадові особи зобов’язані:

 

-  не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю управління;

 

-  утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю управління;

 

-  невідкладно інформувати Уповноваженого  та начальника облводресурсівпро випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю управління;

 - невідкладно інформувати Уповноваженогота начальника облводресурсів  про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками організації або іншими особами;

 

-  вживати заходи щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції) у разі виявлення корупційного абопов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками облводресурсів;

 

-  невідкладно інформуватиУповноваженого та начальника облводресурсівпро виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

 

-  подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік в установленому законом порядку.

 

Посадові особи облводресурсіввправі у визначеному законодавством та цією Програмою порядку звернутись за роз’ясненнями щодо змісту та порядку виконання вимог антикорупційного законодавства (в тому числі врегулювання конфлікту інтересів) до Уповноваженого.

 

4.3. Посадовим особам облводресурсівзабороняється:

 

-  використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно управлінняабо кошти в приватних інтересах;

 

-  безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи;

 

-  прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

 

 

 

 

 

 

 

5. Права і обов’язки уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції.

 

5.1. Уповноважений  є посадовою особою Облводресурсів, що призначається відповідно до законодавства про працю начальником облводресурсіву порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.

 

5.2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

5.3.               Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

-   має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

-   за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

 

-   звільнена з посад у державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією,         протягом трьох років з дня такого звільнення.

 

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це начальника управлінняз одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

 

5.4. До обов’язків Уповноваженоговідноситься:

-  організація роботи з питань запобігання корупції в управлінні;

-  взаємодія з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції),Державне агентство водних ресурсів  та іншими відомчими контролюючими,охоронними підрозділами;

 

-  взаємодія з правоохоронними та судовими органами щодо отримання інформації про правопорушення, вчинені працівниками управління, здійснення аналізу та опрацювання такої інформації, контроль вжиття відповідних заходів реагування;

 

-  опрацювання державних та відомчих програмних, нормативно-правових документів з питань запобігання корупції, своєчасне доведення їх вимог до працівників управління, організація та контроль стану їх виконання;

 

-  розробка та запровадження заходів щодо запобігання корупції, а також здійснення контролю за їх проведенням;

 

-  надання методичної та консультативної допомоги керівництву та працівникам управлінняз питань застосування та виконання вимог законодавства щодо запобігання корупції;

 

-  вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контрользадотриманнямвимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб управління, внесення керівництву управлінняпропозицій щодо усунення таких ризиків;

 

-  надання допомоги у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадових осіб управління;

-  повідомлення у письмовій формі керівництву облводресурсівпро факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами управління;

 

-  ведення обліку правопорушень та корупційних діянь, вчинених працівниками управління, контролює вжиття заходів до правопорушників та їх  керівників;

 

-  розгляд в межах повноважень повідомлень, заяв, звернень громадян щодо причетності працівників управліннядо вчинення корупційних діянь;

 

-  підготовка керівництву управлінняінформаційних та звітних матеріалів щодо стану корупції в олбводресурсів;

 

-  внесення пропозицій керівництву управліннящодо удосконалення роботи з питань запобігання корупції, усунення чинників, що сприяють їх вчиненню;

 

 

5.5. Відповідно до посадових обов’язків, має право:

 

 

-  здійснювати робочі контакти з представниками правоохоронних та контролюючих органів, інших органів виконавчої влади;

 

-  вносити на розгляд керівництва управління, пропозиції щодо підвищення ефективності профілактичної роботи з протидії корупції;

 

-  за дорученням керівництва управління, перевіряти дотримання структурними підрозділами обласного управліннявимог чинного законодавства;

 

-  отримувати від структурних підрозділів обласного управліннязвіти, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків;

 

-  проводити перевірки структурних підрозділів обласного управліннящодо стану організації роботи та неухильного виконання заходів з питань запобігання корупції. Складати акти за виявленими при перевірці порушеннями;

 

-  отримувати від посадових осіб структурних підрозділів обласного управління письмові пояснення, довідки та копії документів з питань, що виникають під час проведення перевірок;

 

-   порушувати клопотання перед керівництвом управліннящодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб облводресурсів, у разі виявлення грубих і систематичних порушень чинного законодавства, вимог відомчих нормативно-правових документів;

 

5.6. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:

- розірвання трудового договору за ініціативи уповноваженого;

 

-  розірвання трудового договору з ініціативи керівництва облводресурсів;

 

-  неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії;

 

-  набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

-  набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

-  смерті.

 

6. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності облводресурсів, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.

 

 

6.1. Забезпечення дії заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності облводресурсів, розробку яких та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує Уповноважений  з урахуванням вимогцієї Антикорупційної програми.

 6.2. Аналіз дотримання посадовими особами облводресурсів вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших документів управління з питань запобігання корупції здійснюється уповноваженим шляхом:

 

- аналізу інформації щодо причетності працівників управліннядо вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень;

 

-залучення до розробки проектів  організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів інших правочинів управління.

 

- проведення перевірки своєчасності подання посадовими особами облводресурсівдекларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

 

- проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

 

- проведення перевірки організації роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах обласного управління.

 

 

6.3. Для перевірки даних щодо можливої причетності працівників облводресурсів до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений  може:

- здійснювати запит документів та пояснень, проводити попередній аналіз отриманих відомостей;

 

- проводити фактичний огляд необхідних речей, застосовувати інші методи фактичного контролю в межах повноважень уповноваженого;

 

- аналізувати іншу інформацію, отриману від працівників управління, громадськості, фізичних чи юридичних осіб, засобів масової інформації чи інших джерел.

 

Про підтвердження за результатами проведеного аналізу попередніх даних про причетність працівників облводресурсівдо порушень законодавства Уповноважений  інформує начальника облводресурсівшляхом подання службової записки. При цьому, за необхідності, уповноваженим  може бути ініційовано необхідністьзастосування інших методів контролю (проведення перевірки діяльності підрозділу, службового розслідування тощо).

Уповноважений  інформує начальника облводресурсівпро результати проведеного аналізу в порядку, визначеному цією Антикорупційною програмою.

 

               6.4.  Дослідження окремих сфер діяльності управління здійснюється Уповноваженим  з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків на засадах, визначених цією Антикорупційною програмою.

               6.5. Антикорупційна   експертиза   може   проводитися   Уповноваженим  з власної ініціативи або за дорученням начальника облводресурсів.

 

Антикорупційна експертиза полягає в дослідженні організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів та їх проектів, інших правочинів облводресурсів на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, до яких можуть бути віднесені:

 

- відсутність чітких процедур прийняття рішення (обчислення певних сум) та вказівки на уповноважених осіб;

 

- закріплення невиправдано широкого кола повноважень посадової особи управління;

 

- відсутність виключного переліку (наявність часткового переліку) підстав для прийняття рішення;

 

- відсутність вказівки про необхідність обґрунтування обраного варіанту вирішення питань;

 

- наявність у договорах положень про підвищену в порівнянні з визначеною законодавством відповідальність організаціїу разі невиконання умов договору;

- відсутність (або послаблення) в договорах відповідальності контрагентів облводресурсів у порівнянні з законодавчо визначеною межею.

 

 

- інші фактори.

 

У разі виявлення таких факторів за результатами антикорупційної експертизи, проведеної з власної ініціативи, складається довідка довільної форми, у якій викладається зміст виявлених факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, а також пропозиції щодо їх усунення. Довідка надається начальнику облводресурсівдля розгляду та прийняття рішення.

 

Результати антикорупційної експертизи, проведеної за дорученням начальника облводресурсів, оформляються у вигляді службової записки, яка надається ініціатору експертизи в установленому в організаціїпорядку.

 

Службові розслідування проводяться Уповноваженим   у порядку, встановленому організаційно-розпорядчими та виробничими документами облводресурсів.

 

7. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

                7.1. Уповноважений забезпечує умови для повідомлення працівниками облводресурсів про порушення корупційного законодавства іншою особою, зокрема через телефонні лінії, офіційні веб-сайти та засоби електронного зв’язку.

 

                 7.2. Повідомлення про порушення вимог Закону України           «Про запобігання корупції» може бути здійснене співробітником організації без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про виявлені порушення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо начальник облводресурсів або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

 

                  7.3. Для перевірки викладеної в повідомленні інформації Уповноважений вправі ініціювати в установленому порядку застосування передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю.

 

                 7.4.У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства Уповноважений забезпечує подання начальнику облводресурсів пропозицій щодо вжиття заходів для:

 

- припинення    виявленого     порушення    та   усунення його наслідків;

- притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

 

- інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції) у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративногоправопорушення.

 

                    7.5 Уповноважений  не вправі розголошувати інформацію, отриману від працівників облводресурсів, відповідно до цього розділу Антикорупційної програми, крім випадків, визначених законодавством.

 

                   7.6. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення корупційного законодавства начальник облводресурсів вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції).

 

 

                  7.7. Посадові особи та працівники облводресурсів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції).

8. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

 

                 8.1 Облводресурсів забезпечує визначені законодавством умови для захисту працівників управління, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції в діяльності облводресурсів (далі викривач).

 

                 8.2. Викривач, що надає допомогу в запобіганні та протидії корупції в облводресурсів, не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нимпро порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.

 

                 8.3.Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

 

                 8.4 При наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства, викривач може:

 

- повідомити Уповноваженогодля подальшогоінформування правоохоронних органів згідно з законодавством;

 

- проінформувати правоохоронні органи для вжиття ними заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

 

               8.5 Будь-який працівник облводресурсів, у тому числі Уповноважений, за протиправне розголошення конфіденційної інформаціїможе бути притягнутий до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

 

9. Процедураінформування Уповноваженого працівниками управлінняпро виникнення реального, потенційного конфліктуінтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

 

 

9.1. Начальник облводресурсів, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (в тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).

 

 

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.

 

Про направлення звернення до територіального органу Національного агентства посадова особа облводресурсівне пізніше наступного робочого дня зобов’язана письмово повідомити Уповноваженого.

 

9.2. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється начальником облводресурсівв межах його повноважень шляхом:

 

-  усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

 

-  застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

 

-  обмеження доступу особи до певної інформації;

-  перегляду обсягу службових повноважень особи;

-  переведення особи на іншу посаду;

-  звільнення особи.

 Керівник структурного підрозділу облводресурсів, в якому працює особа, що має конфлікт інтересів, вносить начальнику облводресурсівпропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, у якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу. Така службова записка обов’язково візується уповноваженим.

 

Керівник структурного підрозділу управління  вправі звернутися до Уповноваженого  для отримання попередніх консультацій з питаннявибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

 

10. Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівникомХерсонського обласного управління водних ресурсівз питаньзастосування антикорупційних стандартів та процедур.

                    10.1 У разі наявності проблем з питань розуміння змісту чи процедури виконання окремих норм антикорупційного законодавства працівники та посадові особи облводресурсіввправі звернутись за отриманням усного чи письмового роз’яснення до Уповноваженого.

 

                 10.2 Письмовий запит може оформлятися одним з таких способів:

 

-   листом у довільній формі, що підписується особою із зазначенням дати та надається Уповноваженому  в установленому в облводресурсівпорядку;

 

-    службовою запискою за підписом начальника структурного підрозділу, в якому працює особа, що надається Уповноваженомувустановленому в управлінніпорядку.

 

                 10.3.Уповноважений надає роз’яснення не пізніше ніжпротягом 3 робочих днів з дня отримання запиту.

 

Про неможливість надання відповіді у такий строк (зокрема, через необхідність дослідження додаткових матеріалів, направлення запитів до органів влади та за наявності інших об’єктивних обставин)Уповноважений інформує ініціатора запиту протягом3робочих днів із зазначеннямтерміну надання остаточної відповіді.

 

                 10.4.Посадові особи та працівники облводресурсівмають право звертатись за отриманням консультації до керівництва облводресурсів.

 

Усне індивідуальне консультування Уповноваженим  посадових осіб облводресурсів проводиться у порядку, встановленому режимом роботи уповноваженого (протягомробочого дня).

 

              11. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

 

         11.1.Уповноважений забезпечує надання пропозиційначальнику облводресурсів щодо включення до плану проведення підвищення кваліфікації працівника питань із запобігання і протидії корупції.

 

         11.2.Уповноважений вправі ініціювати перед начальникомоблводресурсів необхідність проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою роз’яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам облводресурсів, підвищення розуміння окремих його вимог.

 

          11.3.До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти правоохоронних органів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські організації.

 

             12. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми

 

             12.1.У разі виявлення фактів, що свідчать про порушення антикорупційного законодавства посадовою особою та працівниками облводресурсів, Уповноважений  вживає такі заходи:

 

- ініціює в установленому в організаціїпорядку застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;

 

- ініціює в установленому в організаціїпорядку вжиття передбачених цією антикорупційною програмою заходів контролю для дослідження виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення антикорупційного законодавства посадовою особою облводресурсів;

 

- інформує у встановленому порядку спеціально уповноважених суб'єктівусфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції) про виявлені порушення для вжиття ними заходів,передбачених законодавством.

 

                12.2 Дисциплінарні стягнення можуть бути накладені на посадових осіб та працівників управління, що допустили порушення чи неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до норм трудового законодавства з урахуванням визначеного облводресурсівпорядку.

 

 

 

 

 

13. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема,  інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань

                13.1.Уповноважений за результатами розгляду інформації про факти підбурення працівників облводресурсівдо вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками управліннякорупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень доповідає начальнику облводресурсів.

 

               13.2.Після отримання інформації про факти підбурення працівників облводресурсівдо вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками управліннякорупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений проводить перевірку (службове розслідування) викладених фактів.

 

               13.3.Під час перевірки (службового розслідування) Уповноважений проводить збір інформації у вигляді пояснень, довідок, службових записок та інших документів, які мають значення для справи.

               13.4.Перевірка може здійснюватися Уповноваженим одноосібно та/або комісією.

 

Комісія створюється за рішенням керівництва облводресурсів, головою комісії обов’язково є Уповноважений. До складу комісії залучається також голова профспілкового комітету(за згодою).

 

              13.5. Термін проведення перевірки (службового розслідування) один місяць з дня, наступного за днем отримання повідомлення про факти підбурення працівників облводресурсів до вчинення корупційного правопорушення або вчинення працівниками облводресурсів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

             13.6. Термін проведення перевірки може бути продовжено до 45 днів. У зв’язку із прийняттям рішення про продовження строку проведення перевірки (службового розслідування) Уповноважений готує керівнику управління службовузаписку,в якій викладає обґрунтовані підстави продовження термінів перевірки.

 

            13.7. За результатами проведення перевірки (внутрішнього розслідування) надаються рекомендації щодо звільнення чи притягнення працівників облводресурсів до відповідальності та шляхи усунення наслідків корупційних дій, якщо такі мали місце.

 

           13.8.Співпраця облводресурсів з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції) здійснюється у формі:

 

- надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності організації з питань запобігання та протидії корупції;

- надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при проведенні заходів по припиненню або розслідування корупційних злочинів, включаючи оперативно-розшукові заходи.

            

14.Порядок внесення змін до антикорупційної програми

 

          14.1.Зміни до цієї антикорупційної програми вносяться керівництвом облводресурсівв установленому в управлінніпорядку з урахуванням особливостей, визначених цим розділом антикорупційної програми.

 

         14.2.Зміни до цієї антикорупційної програми можуть вноситись у таких випадках:

 

- у разі необхідності приведення цієї антикорупційної програми у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства України(змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);

 - з ініціативи Уповноваженого,начальника облводресурсів з метою уточнення чи удосконалення окремих положень антикорупційної програми;

 

- у випадку внесення змін в діючу антикорупційну програму облводресурсів, начальник управління забезпечує внесення змін до неї протягом 3 місяців з дня набрання чинності нових актів антикорупційного законодавства чи внесення змін до діючих;

 

- у випадку внесення змін за ініціативи уповноваженого,зміни до неї можуть вноситись у разі, якщо їх зміст не суперечить вимогам діючого антикорупційного законодавства.

 

          14.3.Пропозиції щодо удосконалення цієї антикорупційної програми подаються Уповноваженим до начальника облводресурсіву письмовому вигляді в установленому в управлінніпорядку.

 

        14.4. За результатами розгляду таких пропозицій начальник облводресурсівпротягом 1 місяця з дня їх отримання забезпечує:

 

- внесення змін до антикорупційної програми;

                  - надання відповіді ініціатору змін з обґрунтуванням недоцільності чи  неможливості їх внесення.

 

        14.5.Зміни до цієї антикорупційної програми вносяться після їх обговорення на загальних зборахтрудового колективу облводресурсів.

 

        14.6.Зміни до цієї антикорупційної програми оприлюднюються у відкритому доступі та на сайті управлінняпротягом 10 календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.